FIRA VIRTUAL 2020

AMICS DELS CLÀSSICS A LA FIRA DE NOVEMBRE 2020

Ara Amics dels Clàssics augmenta la seva presència a les xarxes socials amb un compte a TWITTER i a INSTAGRAM a més del canal de YOUTUBE i el FACEBOOK.

ASSEMBLEA 2020

ASSEMBLEA GENERAL 2020 – AMICS DELS CLÀSSICS DE VILANOVA

Benvolguts socis i sòcies:

L’òrgan de govern d’Amics dels Clàssics de Vilanova el/la convoca a la propera Assemblea General anual de l’associació. Degut a la pandèmia de Covid-19 l’assemblea serà feta de manera telemàtica el proper dia 28 de novembre a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:10 en segona convocatòria.

Hi podran participar els socis que estiguin al dia del pagament de la quota de 2020. L’assemblea es farà mitjançant un grup de Whatsapp fet a propòsit a on tots els socis que hagin abonat la quota de 2020 i que ho desitgin, podran participar-hi per ordre de número de soci.

Per donar-se d’alta al grup de Whatsapp de l’assemblea cal enviar un missatge demanant-ho a l’email de l’associació: amicsdelsclassics@gmail.com indicant el nom, cognoms i telèfon mòbil de contacte, amb el qual farem l’ingrés al grup de Whatsapp.

Ordre del dia:

1-Estat de Comptes:

2-Resum de les activitats fetes:

   -Formant part de la organització:

          -Karting Vendrell

   -Com a assistents:

         -Epocauto, Reus

3-Futures activitats en cas de finalització de la pandèmia de Covid-19.

4-Impost CO2 i relacions amb la FCVH.

5-Restringir el grup Whatsapp només per socis.

6-Torn obert de paraula.

Us recordem que per a tenir dret a vot cal estar al corrent de pagament de la quota de soci/a.

En cas de no poder participar es pot delegar el vot en un altra soci assistent a l’assemblea telemàtica, feu-nos-ho saber enviant un email a: amicsdelsclassics@gmail.com

El president:

Aleix Sospedra Robert , Vilanova i la Geltrú,  a 3 de novembre  de 2020.

El Govern aprova un nou Decret llei amb mesures fiscals per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya

  • L’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica meritarà a 31 de desembre del 2020 per a turismes, furgonetes i motocicles
  • La liquidació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, corresponent a la temporada d’hivern 2019-2020 i d’estiu 2020, es podrà fraccionar o ajornar, excepcionalment

El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal. El text incorpora un seguit d’actuacions que complementen d’altres aprovades durant la primavera, en el moment més àlgid de la pandèmia, amb l’objectiu de donar resposta també ara a les necessitats del conjunt de la ciutadania per l’excepcional situació econòmica, marcada per una recuperació més lenta, incerta i asimètrica del que es preveia cinc mesos enrere. En aquest sentit, el Decret llei introdueix algunes modificacions que afecten l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Impost sobre les emissions de CO2

Pel que fa a l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, el Decret llei aprovat avui pel Govern modifica la Llei 16/2017 del canvi climàtic i la Llei 9/ 2019, del 23 de desembre, que afecta l’Impost sobre les emissions diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, així com el Decret llei 14/2020, de 28 d’abril. En aquest sentit, el text aprovat avui pel Govern introdueix els canvis següents:

  1. Es deixa sense efecte l’exercici 2019 que obligava a tributar turismes i furgonetes.
  1. Pel que fa a l’exercici 2020, que es meritarà el proper 31 de desembre, s’aplica la tarifa més baixa, prevista inicialment només per al 2019, fins a 120 g/km en el cas dels turismes i les motocicletes i fins a 160g/km per a les furgonetes. Els recursos, que estaran disponibles el 2021, es destinaran a polítiques ambientals.
  1. Es modifica el calendari de publicació dels padrons provisionals i definitius d’aquest tribut, amb la informació de l’import que haurà de liquidar cada contribuent, corresponent a l’exercici meritat el 2020. D’acord amb el text aprovat, el padró provisional s’exposarà entre l’1 i el 15 de maig del 2021 i el padró definitiu, entre l’1 i el 15 de setembre del 2021.
  1. S’estableix la fórmula (regla de càlcul) per calcular les emissions de CO2 de les motocicles que, per la seva antiguitat, no disposen de dades oficials. La fórmula té en compte tota una sèrie de variables tècniques com ara: el combustible, la cilindrada, la potència del motor, el pes o l’antiguitat, entre altres.
  1. Finalment, el Decret Llei aprova una bonificació del 100% de la quota íntegra per als vehicles considerats “clàssics”, de la mateixa manera que la legislació vigent ja preveu per als vehicles “històrics”. Per poder gaudir d’aquesta bonificació, els propietaris dels vehicles hauran de presentar davant l’ATC un certificat ‘d’idoneïtat’ validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics, que tindrà una validesa de 10 anys.

Impost sobre les estades en establiments turístics

Amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats econòmiques que encara afecten especialment el sector del turisme a Catalunya, el Govern també ha aprovat facilitar les liquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Així, els obligats tributaris (els titulars de l’explotació dels establiments subjectes a l’impost) podran sol·licitar, excepcionalment, l’ajornament o el fraccionament del pagament de l’impost corresponent —amb aplicació dels requisits, termes i condicions que estableix la normativa general tributària— a la temporada d’hivern del 2019 (de l’1 d’octubre del 2019 al 31 de març del 2020) i la d’estiu 2020 (de l’1 d’abril al 30 de setembre del 2020).

Aquesta mesura complementa la ja aprovada pel Govern en el Decret Llei 6/2020, de 12 de març, segons la qual es donava una moratòria de la presentació de les autoliquidacions corresponents a la temporada d’hivern 2019-2020 i es fixava el període d’ingrés entre l’1 i el 20 d’octubre d’enguany.

El Decret llei aprovat avui s’estructura en dos capítols, tres articles, quatre disposicions addicionals, una disposició transitòria i dues disposicions finals i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC, a excepció de les modificacions que afecten l’impost sobre les estades en establiments turístics, que ho farà amb data d’1 d’octubre del 2020.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/388168/el-govern-aprova-un-nou-decret-llei-amb-mesures-fiscals-per-palliar-els-efectes-de-la-pandemia-generada-per-la-covid-19-a-catalunya

Transcric aquí la disposició 3 de la modificació de la Llei del Canvi Climàtic:

“3. Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra

3.1. Té la consideració de vehicle clàssic aquell que compleix tots els requisits següents:

a) Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació

b) El seu tipus específic, definit en la corresponent legislació nacional o comunitària s’ha deixat de produir

c) El seu estat de funcionament és correcte des d’un punt històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals

3.2. Per a gaudir de la bonificació, el o la contribuent ha d’aportar un certificat d’idoneïtat  emès pel club o associació automobilística corresponent. Per obtenir a obtenir aquest certificat, el o la contribuent ha d’aportar al club o associació la documentació següent:

– Permís de circulació del vehicle, llevat que el vehicle no en disposi per estar exposat en un museu.

– Fotografies actuals dels exteriors, interiors i del motor del vehicle.

– Document acreditatiu del compliment dels requisits de l’apartat 3.1. signat pel responsable del club o associació al que pertany el propietari del vehicle que efectuï la corresponent inspecció ocular.

Aquest certificat d’idoneïtat , que ha d’esser validat per la Federació Catalana de Vehicles H¡stòrics amb caràcter previ a la seva presentació a l’administració tributaria té una validesa de 10 anys, llevat de canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual s’ha de renovar pel nou titular”  

Amics dels Clàssics forma part de la Federació Catalana de Vehícles Històrics (FCVH) entitat que finalment validarà si el certificat d’idoneïtat del nostre vehicle és correcte. Ja anirem informant als nostres socis dels tràmits a seguir per poder-nos estalviar aquest impost, però aneu preparant mentrestant la documentació i fotografies.

RODADA DE CLÀSSICS AL KARTING VENDRELL

Amics dels Clàssics ha tornat a l’activitat amb la Rodada de Clàssics al Karting Vendrell. Aviat més activitats

QUOTA SOCI I NOUS SOCIS 2020

A partir d’ara qui vulgui fer efectiu el pagament de la quota de soci de 2020, haurà de fer-ho mitjançant un ingrés de 30€ al compte corrent d’Amics dels Clàssics:

Banco Santander

IBAN: ES44 0049 1767 37 2110023561

Indiqueu en el concepte: “Quota 2020” i el vostre nom.

La Papereria Xavi ja no està operativa per a efectuar ni cobraments, ni altes de nous socis.

Qui vulgui fer-se soci haurà de contactar-nos per email a:

amicsdelsclassics@gmail.com

Us enviarem un full d’inscripció en format Word per a complementar amb les vostres dades i signar-lo. Aquest full ens l’haureu de fer arribar en persona imprès o per e-mail escanejat.

La Junta d’Amics dels Clàssics de Vilanova i la Geltrú.

 

ACTIVITATS 2020

Calendari 2020, degut al COVID 19 queden anul.lades totes les activitats.

Setembre:

TROBADA DE CREIXELL ANUL.LADA

3 d’octubre:

MOTOCLÀSSIC Vilanova

ANUL.LADA

Novembre:

TROBADA FIRA 2020 Vilanova

ANUL.LADA

ASSEMBLEA AMICS DELS CLÀSSICS 2019

ASSEMBLEA AMICS DELS CLÀSSICS 2019
23-11-2019, AA.VV Can Marquès, Plaça EC Ricart 14, Vilanova i la Geltrú.
Hora d´inici de l’assemblea: 20:45. 7 socis assistents.

Continua llegint

9 Trobada amics dels clàssics

FIRA 2019 a

El diumenge 10 de novembre vam celebrar la 9a Trobada de clàssics d’Amics dels clàssics de Vilanova i la Geltrú. Un total de 156 cotxes van venir a aquesta tradicional trobada, aquí podeu veure les fotos de tots els assistents via Facebook

Enguany Talleres La Unión va patrocinar els premis al cotxe més antic, un Whippet del 1928 propietat d’Albert Virgili:

El cotxe més llunyà va ser el Mercedes de David Soria arribat des de Puiggròs, un poble proper a Lleida:

I el premi al millor cotxe de la 9a Trobada se’l va endur el Ferrari Mondial del nostre soci Diego Fenoll:

Els premis van ser entregats per Francesc Xavier Serra Albet, Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d’Urbanisme de Vilanova i la Geltrú.

També agrair als diversos patrocinadors els obsequis pels assistents:

patrocinadors

Us hi esperem al 2020!!!!

ACTIVITATS 2019

Octubre:

-Dissabte 5: 22è Motoclàssic Vilanova

-Dissabte 26: Trobada de clàssics i esportius de Montjuïc,  (sortida 10:30).

Novembre:

-Diumenge 3: Motorland+Autoclassic a Alcanyís.

-Diumenge 10: 9ª Trobada Amics dels Clàssics, Fira de Novembre, Vilanova

-Assemblea General de socis d’Amics dels Clàssics.

Desembre:

-Sopar dels Amics dels Clàssics, (data i lloc per determinar).