ASSEMBLEA I ELECCIONS 2021

ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA 2021
Vilanova i la Geltrú, 20 d’octubre de 2021
La junta de Govern ha acordat convocar els membres de l’Associació Amics dels Clàssics a l’Assemblea General, que tindrà lloc el proper dissabte 18 de desembre a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:15 en segona convocatòria, al Centre Cívic La Geltrú, Plaça de l’Associació d’Alumnes Obrers 1, de Vilanova i la Geltrú.


El procés electoral es realitzarà d’acord amb les disposicions estatutàries, i subjecte a les normes que més avall es reprodueixen aprovades per la Junta de Govern, i d’acord amb el següent Calendari:
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA: 20 d’octubre
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL: 25 d’octubre
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 14 de novembre
PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS: 28 de novembre
RECURSOS A LA PROCLAMACIÓ: fins al 2 de desembre
ELECCIONS: 18 de desembre
PRESA DE POSSESSIÓ: Immediata

NORMES ELECTORALS
Els membres de la Junta de Govern seran elegits per sufragi entre tots els membres de l’associació assistents a l´Assemblea General.
Per poder formar part de la Junta Directiva caldrà tenir com a membre de l’associació una antiguitat mínima de 2 anys ininterromput de ple dret. No podran ser elegits ni emetre el seu vot aquells que es trobin en qualsevol dels següents casos :
Que no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions econòmiques.
Suspesos amb caràcter forçós en l’exercici de l’activitat professional.
Que estiguin complint una sanció imposada per expedient disciplinari.
JUNTA ELECTORAL
Estarà formada per tres membres designats per la junta de Govern:
Juan Olivares Dorado, Jordi Gomà Burillo i Aleix Sospedra Robert.
En el suposat cas que els designats, tinguin la intenció de presentar-se a l’elecció com a President, amb caràcter immediat, tan aviat els sigui notificat el seu nomenament, haurà de posar-ho en coneixement de la Junta de Govern perquè procedeixi a la seva substitució.
Estarà presidida pel que entre ells mateixos designin.

La Junta es reunirà tantes vegades com el seu president la convoqui i en especial per resoldre els recursos que es presentin dins de la seva competència.
Les resolucions als recursos es notificaran a la Secretaria de l‘Associació mitjançant correu electrònic a: amicsdelsclassics@gmail.com

La junta electoral presentarà als socis les candidatures admeses publicant-les a la web el 28 de novembre:
http://www.amicsdelsclassics.com
En els cinc dies següents, moment en què començarà un termini de cinc dies per formular-hi reclamacions. Les reclamacions s’han de resoldre en els tres dies següents d’haver-se exhaurit el termini. Les candidatures que es presentin tindran a la seva disposició un llistat de socis amb els seus domicilis, tal com marquen els estatuts.
ASSEMBLEA GENERAL
Actuarà com a President el de la Junta de Govern, i si fos candidat a president, ho serà el de la Junta Electoral, que passarà a formar part de la Mesa Electoral.
LA MESA ELECTORAL
Estarà composta per tres membres, associats amb dret a vot, designats per la Junta de Govern, incloent el president de l’Associació o qui el substitueixi en cas de ser candidat, que la presidirà. La resta de components de la mesa, tindran la funció de Secretaris escrutadors. Són Jordi Brunet Tort, Estanislau Vallverdú Cendra i Miguel Puerta Postiguillo.
VOTS
El vot serà secret, en forma personal presencial, no podent ser emès per delegació ni representació. S’haurà de facilitar en l’acte de la votació la documentació original.
El vot s’emetrà necessàriament en la papereta oficial i s’introduirà en el sobre de votació, expedits en els dos casos per la mateixa Associació. Els candidats han d’exigir de la Secretaria la confecció de les paperetes i els sobres.
Les paperetes i els sobres que no es corresponguin amb el model oficial facilitat per l’Associació, que continguin ratllades, noms afegits a les llistes de les candidatures presentades, o continguin més d’una papereta de votació, seran declarats nuls.
CANDIDATURES
Les candidatures es constituiran en llistes tancades i degudament signades per tots els seus components. Han de comunicar la candidatura a la junta directiva, com a mínim, quinze dies abans de la data en què hagin de tenir lloc les eleccions, o sigui el dissabte 18 de novembre, mitjançant un e-mail a: amicsdelsclassics@gmail.com o per carta certificada a:
Amics dels Clàssics, Bailén 8, 1-1, 08800 Vilanova i la Geltrú.

A les candidatures haurà de constar, com a mínim, els noms proposats pels càrrecs de: president, vici-president, secretari i tresorer. Els candidats hauran de signar en el propi escrit de presentació.
ACLAMACIÓ
En el suposat cas que s’hagués proclamat una única candidatura, la Junta Electoral, transcorregut el termini per a la presentació dels recursos a la proclamació, procedirà amb caràcter immediat a l’aclamació de la candidatura de què es tracti, donarà per finalitzat el procés electoral i per elegits els seus components. La Junta Electoral comunicarà als associats l’ACLAMACIÓ i a l’Assemblea General quedarà sense efectes el punt 5 de l´ordre del dia.
PROPAGANDA ELECTORAL
Les candidatures proclamades tindran un llistat actual dels socis amb la seva adreça postal per tal de fer-lis arribar la seva propaganda electoral.
ESCRUTINI
A les 20:30 hores la mesa electoral donarà per finalitzades les votacions, moment en el qual podran emetre el seu vot els membres de la taula i es durà a terme públicament el recompte de vots.
Les qüestions que es presentin sobre la validesa o no dels vots emesos seran resoltes de ple per la Mesa Electoral, sense ulterior recurs, deixant constància de les circumstàncies en l’acta que per la mateixa s’aixequi. Els interventors nomenats pels candidats no tindran vot en totes les qüestions que plantegin podent no obstant això, fer constar totes les observacions, objeccions o reclamacions que estimin procedents als efectes oportuns. Les resolucions de la Mesa Electoral es prendran per majoria simple dels seus membres.
PROCLAMACIÓ
Finalitzat el recompte de vots, la Mesa electoral aixecarà l’acta i farà constar, el total de vots emesos amb distinció entre els presencials i correu, el resultat de la votació i finalment proclamarà electa la llista de candidats més votada. En cas d’empat entre dos o més candidatures, serà proclamada aquella que contingui el major nombre de membres que resultin mes antics com associats.

Aleix Sospedra Robert, Vilanova i la Geltrú a 20 d´octubre de 2021

ASSEMBLEA GENERAL I ELECCIONS 2021

Benvolguts socis i sòcies:L’òrgan de govern es posa en contacte amb vostè per convocar-lo/la a la propera Assemblea General anual de l’associació Amics dels Clàssics de Vilanova, que tindrà lloc el dissabte 18 de desembre a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:15 en segona convocatòria, al Centre Cívic La Geltrú, Plaça de l’Associació d’Alumnes Obrers 1, de Vilanova i la Geltrú.

En aquesta assemblea la Junta Directiva convoca eleccions a la Junta Directiva de l’Associació Amics dels Clàssics de Vilanova.Les candidatures de socis que vulguin presentar-se a l’elecció han de comunicar-ho a la junta directiva, com a mínim, quinze dies abans de la data en què hagin de tenir lloc les eleccions, o sigui el dissabte 18 de novembre, mitjançant un e-mail a: amicsdelsclassics@gmail.com o per carta certificada a:Amics dels Clàssics, Bailén 8, 1-1, 08800 Vilanova i la Geltrú.

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA: 20 d´octubre

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL: 25 d´octubre

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 14 de novembre

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS: 28 de novembre

RECURSOS A LA PROCLAMACIÓ: fins al 2 de desembre

ELECCIONS: 18 de desembre

PRESA DE POSSESSIÓ: Immediata

La junta directiva presentarà als socis les candidatures admeses publicant-les a la web: www.amicsdelsclassics.com

En els cinc dies següents, començarà un termini de cinc dies per formular-hi reclamacions. Les reclamacions s’han de resoldre en els tres dies següents d’haver-se exhaurit el termini. Les candidatures que es presentin tindran a la seva disposició un llistat de socis amb els seus domicilis, tal com marquen els estatuts.

L’ordre del dia serà:

1.- Estat dels comptes.

2.- Resum de les activitats fetes.

3.- Proposta de futures activitats.

4.- Torn obert de paraula.

5.-Eleccions a Junta Directiva.Us recordem que per a tenir dret a vot cal estar al corrent de pagament de la quota de soci/a.

En cas de no poder assistir a l’assemblea podeu delegar el vostre vot en una altra persona mitjançant la signatura de l’autorització adjunta.

El president:Aleix Sospedra Robert, Vilanova i la Geltrú a 20 d´octubre de 2021

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: